Posts

100 jaar Tijdschrift voor Liturgie

Afbeelding
In oktober 2016 verscheen het laatste nummer van het Tijdschrift voor Liturgie, nr. 5 van de 100ste jaargang. Daarmee verdween een invloedrijk tijdschrift waarin Affligem een hoofdrol heeft gespeeld.

De abdij begon in 1919 met het “Tijdschrift voor Liturgie”. Het kende in zijn honderdjarig bestaan belangrijke invloedrijke hoofdredacteurs. Dom Franco de Wyels verzorgde de eerste nummers. In 1920 werd hij opgevolgd door dom Alberic Jonkers die nogal belerend schreef. In 1924 nam dom Albert Van Roy de hoofdredactie waar. Hij omringde zich meteen met een staf goede medewerkers die een uitgebreide interesse voor de liturgiegeschiedenis en voor de liturgische kunst aan de dag legden. Onder de Tweede Wereldoorlog kwamen dom Eligius Dekkers van de abdij Steenbrugge en dom Ambroos Verheul van Affligem de redactie versterken.
In 1946 smolten alle Nederlandstalige liturgische tijdschriften samen met het TvL onder de leiding van dom Ambroos Verheul die het een meer theologisch-liturgisch en pa…

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis

Afbeelding
Het Bisschoppenhuis, nu een beschermd monument, is als zodanig niet gebouwd, maar is het resultaat van meerdere bouwactiviteiten in een periode van meer dan 6 eeuwen. De naam Bisschoppenhuis is trouwens maar in de 19 de eeuw ontstaan. Men herinnerde zich toen dat het gebouw ooit deel uitmaakte van “de abdije”, het abtskwartier en dat van 1559 tot 1803 de aartsbisschop van Mechelen ook abt van Affligem was.


Abt Hendrik van Asse (1426 – 1456) richt de “camera de Ascha op waar nu de voorhal van het Bisschoppenhuis is. Abt Willem Michiels laat in 1512 de Rekenkamer ( Comptoire) bouwen ten oosten van de camera de Ascha, een gebouw met gewelfde kelders en met verdieping. De twee gebouwen maken in 1535 deel uit van de abdije. In 1570 bewaren de monniken hun tin- en zilverwerk in de kamer van Asse. In de Rekenkamer zijn bedden op het gelijkvloers en op de verdieping. 1580. Een brand vernield de abdij. In 1612 volgt de restauratie. Op het gelijkvloers van de kamer van Asse komt een kleine zaa…

Terugblik: Uitvaart

Afbeelding
Wij blikken in dit artikel terug op de uitvaart van Mgr. Fulgentius osb, die 2 maand geleden overleed. Vrienden van de abdij maar ook iets minder bekenden kwamen op zaterdag 21 oktober naar de abdij om biddend afscheid te nemen van onze medebroeder.

Het was voor de gemeenschap een grote troost zoveel steun te mogen ontvangen. Naast de grote benedictijnse aanwezigheid van andere abdijen, was er ook een delegatie van de bisschoppenconferentie vertegenwoordigd. De abdij kon rekenen op de aanwezigheid van Zijne Eminentie kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Zijne Excellenties Mgr. Augustine Kasujja, apostolisch nuntius voor het Koninkrijk België en Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik. Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent nam vooraf de tijd om het lichaam te groeten in de kerk.Aanbidding Affligem - Venite Adoremus

Afbeelding
Elke week staat een groep van biddende leken klaar om na een drukke week, op vrijdag de nacht te heiligen. De nachtaanbidding op vrijdag vindt al jaren plaats in de aanbiddingskapel in onze abdij. Dit is niet alleen een rustgevende overgang naar het weekend maar ook een ideale voorbereiding op de zondagse Eucharistieviering, het centrum van onze week en ons gehele leven.
Daarom wil de abdij dit prachtig apostolaat ondersteunen en extra in de kijker stellen tijdens het aanbiddingsfestival "Venite Adoremus".

Wat ? Het Festival « Venite Adoremus », dat zijn 11 doorlopende dagen en nachten van aanbidding, gaande van plaats tot plaats. De deelnemers zijn parochies alsook religieuze gemeenschappen en zelfs rusthuizen. De abdij zal deelnemen op 2 vrijdagen tijdens haar wekelijkse nachtaanbidding. Wees speciaal welkom om samen te bidden en te waken op vrijdag 17 en vrijdag 24 november.
Programma:
20.20 u. Rozenhoedje met de Blijde Geheimen

21 u.      Dagsluiting met de abdijgemeenschap

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Afbeelding
Graag nodigen wij u uit op onze Kaas - Vlees - Wijn - Affligemnamiddag

Zaterdag 11 november 2017 vanaf 16u
in het Jeugdheem Sint-Benedictus, Abdijstraat 6 1790 Affligem Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij zo'n namiddag om vrienden, kennissen en familie gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in een gezellige, ontspannende sfeer. Wij stellen daarvoor graag onze ruimte ter beschikking. Mogen wij u verwelkomen ?
Graag tot dan en dank bij voorbaat.


Jeugdheem Abdij Affligem Dom Lukas en heel de ploeg vrijwilligers

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Afbeelding
Op 14 oktober 2017 overleed in de abdij Affligem onverwacht Mgr. Fulgentius Le Roy, bisschop-emeritus van Pietersburg (Zuid- Afrika) op 93-jarige leeftijd.Werner Le Roy werd geboren te Beervelde op 23 augustus 1924 en behaalde, in het Sint-Barbaracollege van jezuïeten te Gent, zijn diploma van Grieks-Latijnse humaniora. Werner trad op 8 september 1946  binnen in de abdij Affligem, werd er ingekleed en kreeg de naam Fulgentius. Hij legde zijn tijdelijke geloften af op 22 september 1947 en ontving drie jaar later de monnikswijding. Bij zijn intrede had hij reeds de wens uitgedrukt om missionaris te worden in Noord-Transvaal. Na zijn priesterwijding in 1952 mocht hij van zijn abt eind 1953 naar de missie vertrekken. Dom Fulgentius werd vlug een allround broussepater die op heel wat missieposten werkzaam is geweest en gedurende twee jaar leefde hij in de abdij van Pietersburg. Eind 1963 werd hij benoemd als aalmoezenier van de zwarte universiteit te Turfloop en pastoor in Haenertsburg, een …

Het Affligems Volksmisboek

Afbeelding
Bezoekers van de abdij Affligem vertellen wel eens met een zekere fierheid dat ze nog altijd hun “missaal” hebben, dat ze kregen bij gelegenheid van hun plechtige communie.  Met “missaal” bedoelen ze het “Volksmisboek en Vesperale” dat de abdij in heel Vlaanderen bekend maakte. Het verscheen voor het eerst in 1915 en kende 50 jaar later, in 1965 zijn 13de en laatste editie.


Het Volksmisboek dankt zijn ontstaan aan dom Lambert Beauduin van de Leuvense abdij Keizersberg. Hij wou de gelovigen meer betrekken bij de liturgieviering en vertaalde de zondagsliturgie van het Latijn naar het Frans. Voor een Nederlandse vertaling deed hij een beroep op Affligem. Dom Willem van de Kamp, dom Franco de Wyels en dom VincentiusCoosemans namen die taak op zich. In 1915 verscheen de, naar Nederland gesmokkelde, eerste editie. Het was een lijvig “Volksmisboek en Vesperale”. Voor de derde uitgave, in 1927, onderging het missaal een ware gedaanteverandering door de toevoegingen van de vespers voor zon- en …